Welcome to the Frontpage
Tin cải cách TTHC

Quyết tâm cải cách công vụ, công chức để xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân

Trích nguồn từ Cổng TTĐT Chính phủ bài viết "Quyết tâm cải cách công vụ, công chức để xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân" của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Cải cách công vụ, công chức là nội dung quan trọng, có vai trò quyết định sự thành công của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Để triển khai thực hiện Chương trình này, ngày 18/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức" với mục tiêu xây dựng một nền công vụ Chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức với sự tham gia của các Bộ, ngành liên quan do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm Trưởng ban để đôn đốc, chỉ đạo, bảo đảm việc thực hiện Đề án một cách toàn diện, thống nhất giữa các cơ quan nhà nước với các cơ quan, tổ chức của Đảng, đoàn thể. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tất cả các Bộ, ngành, địa phương thành lập Ban Chỉ đạo để đôn đốc triển khai các nhiệm vụ được giao.

Trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thống nhất triển khai Đề án và đã đạt được một số kết quả bước đầu.

Công tác xây dựng thể chế có chuyển biến tích cực. Đã ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; ban hành khá đầy đủ quy định để cải cách chế độ công vụ, công chức như: tuyển dụng, nâng ngạch; xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức; chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ cán bộ; chế độ quản lý, sử dụng cán bộ, xử lý kỷ luật, trách nhiệm bồi thường...

Các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai các nội dung, kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như lập Ban Chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức; xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức, tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp của viên chức. Công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức có nhiều đổi mới, nhiều cơ quan áp dụng thi trực tiếp trên máy tính, góp phần nâng cao chất lượng đầu vào, bảo đảm khách quan, công bằng, phòng chống tiêu cực; một số địa phương thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp sở, cấp phòng. Kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được tăng cường, nâng cao đạo đức và văn hóa giao tiếp trong hoạt động công vụ. Nhiều Bộ, ngành, địa phương có quy định cấm cán bộ, công chức, viên chức uống bia, rượu trong giờ nghỉ trưa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc cải cách chế độ công vụ, công chức vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Nhiều Bộ, ngành, địa phương chưa coi cải cách hành chính, cải cách công vụ, công chức là nhiệm vụ trọng tâm. Cấp lãnh đạo chưa có quyết tâm chính trị cao, chưa chủ động triển khai Đề án, chậm thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Kế hoạch hành động. Công tác triển khai còn nhiều lúng túng. Ngoài ra, việc thực thi pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức tại nhiều nơi chưa nghiêm túc, làm ảnh hưởng đến tiến trình cải cách. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm vẫn còn nhiều dư luận về tiêu cực, thiếu khách quan, chưa công bằng và chưa chấp hành nghiêm các quy định đã đề ra. Chưa có cơ chế để tinh giản, cho ra khỏi công vụ những cán bộ, công chức không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Công tác đánh giá cán bộ, thi đua, khen thưởng... vẫn còn nhiều bất cập, còn mang tính hình thức.

Trên cơ sở Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong thời gian tới, công tác cải cách chế độ công vụ, công chức cần phải được coi là nội dung quan trọng của cải cách hành chính, là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành.

Để thúc đẩy mạnh mẽ cải cách chế độ công vụ, công chức, bên cạnh việc nâng cao quyết tâm chính trị của cấp lãnh đạo, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, rất cần sự tham gia, ủng hộ, quan tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

Một là, tập trung hoàn thành việc xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức, viên chức như mô tả cụ thể công việc và khung năng lực cho từng vị trí công tác để làm cơ sở xác định biên chế và đổi mới các nội dung, phương thức quản lý công chức. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức để thay thế hệ thống cũ được ban hành cách đây 20 năm đã bộc lộ nhiều điểm không còn phù hợp, kể cả các chức danh lãnh đạo, quản lý và chức danh ngạch công chức. Đồng thời, khẩn trương xây dựng hệ thống chức danh nghề nghiệp của viên chức theo quy định của Luật Viên chức hiện hành.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu đổi mới hình thức, phương pháp thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp vụ, cấp sở, cấp phòng trên cơ sở bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ và bảo đảm tính khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam nhằm mục đích tìm được những người có tài năng, đủ phẩm chất, trình độ cho từng vị trí lãnh đạo, quản lý.

Triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý công chức, viên chức, triển khai rộng rãi việc áp dụng phương pháp thi tuyển, thi nâng ngạch qua phần mềm máy tính nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm khách quan, công bằng và góp phần phòng chống tiêu cực.

Ba là, quyết tâm thực hiện việc tinh giản biên chế theo nguyên tắc: không chỉ giảm về số lượng mà phải tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Hoàn thiện các tiêu chí đánh giá cán bộ, cần có cơ chế khả thi đưa ra khỏi công vụ những cán bộ không có đủ năng lực, phẩm chất, trình độ và tuyển chọn những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp với từng vị trí việc làm cụ thể. Đồng thời, triển khai thực hiện thí điểm chế độ công chức hợp đồng để xây dựng nền công vụ năng động, linh hoạt, nhằm kịp thời giải quyết các khó khăn của từng đơn vị, cơ quan về nhân lực khi thực hiện các nhiệm vụ mang tính đột xuất, thời vụ.

Bốn là, chú trọng duy trì và nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức trong hoạt động công vụ; quy định rõ trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức và đặc biệt là người đứng đầu trong hoạt động công vụ. Coi việc thực hiện các nội dung cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức là một nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác hàng năm của mỗi cơ quan, đơn vị. Việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chung phải được tính đến cả kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong đề án cải cách này.

Năm là, phải thống nhất nhận thức rằng, cải cách công vụ, công chức là một nội dung quan trọng của cải cách hành chính và đồng hành với cải cách hành chính. Điều này đòi hỏi các thủ tục hành chính gắn với hoạt động công vụ phải luôn được thực hiện trên tinh thần cải cách, cần đơn giản hóa, không rườm rà hơn, không phức tạp hơn trước, phải nhanh hơn, hiệu quả hơn, hạn chế tiêu cực, tham nhũng có thể phát sinh.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên đòi hỏi các cấp, các ngành phải có quyết tâm chính trị cao, bỏ qua lợi ích cục bộ, riêng tư để cùng hướng tới những mục tiêu chung của công cuộc cải cách. Thực hiện thành công các nhiệm vụ đó chắc chắn sẽ tạo chuyển biến rõ rệt cho chế độ công vụ, công chức. Từ đó, xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả vì nhân dân, phục vụ nhân dân, góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phòng chống tham nhũng và bảo đảm sự thành công của công cuộc cải cách mà Đảng và Nhà nước ta đang quyết tâm thực hiện.

 
Tin cải cách TTHC

Kinh nghiệm thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia Thụy Điển

Thụy Điển xây dựng và phát triển Cơ chế một cửa quốc gia từ năm 1989 bắt đầu với việc Ngành Hải quan phát triển Hệ thống thông tin Hải quan dành cho quy trình xuất khẩu hàng hóa và gửi thông tin thống kê điện tử cho Tổng cục thống kê. Đến nay, Cơ chế một cửa quốc gia Thụy Điển đã thu được những kết quả rất tốt đẹp. Hàng năm, 94% tờ khai hải quan được gửi bằng phương pháp điện tử qua XML hoặc EDIFACT. Hệ thống thông tin của Hải quan Thụy Điển hiện nay quản lý hơn 100.000 thông điệp điện tử/ngày.

Thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, doanh nghiệp có thể tiến hành nộp tờ khai hải quan điện tử; nộp đơn xin giấy phép xuất nhập khẩu và giấy phép đối với các mặt hàng chiến lược. Tờ khai xuất nhập khẩu có thể được gửi qua Internet hoặc qua hệ thống EDIFACT của doanh nghiệp. Hiện nay, Cơ chế một cửa quốc gia Thụy Điển có sự tham gia của Cơ quan Hải quan, Nông nghiệp, Thương mại, Ủy ban quốc gia về giám sát hàng hóa chiến lược và Cảnh sát. Trong đó, Hải quan là cơ quan đầu mối quốc gia về Cơ chế một cửa.

Cơ chế một cửa quốc gia Thụy Điển đưa ra các quy định liên quan đến hoạt động thương mại và cho phép doanh nghiệp tự động cập nhật những thay đổi về các quy định pháp lý qua mạng Internet.

Việc xây dựng Cơ chế một cửa quốc gia Thụy Điển nhằm giải quyết tình trạng chồng chéo về thủ tục hành chính giữa các cơ quan quản lý nhà nước. Thông qua việc áp dụng giải pháp tích hợp trong Cơ chế một cửa quốc gia, doanh nghiệp chỉ cần gửi thông tin một lần.

Hải quan Thụy Điển vốn là cơ quan hành chính duy nhất có truyền thống lâu dài hoạt động tại biên giới và thực hiện một số nhiệm vụ khác của các cơ quan quản lý biên giới như Bộ Thương mại và Bộ Nông nghiệp. Vì vậy, tất cả các hoạt động quản lý biên giới trong Cơ chế một cửa quốc gia đều phải phối hợp với Hải quan. Việc này được thực hiện thông qua chia sẻ thông tin hồ sơ điện tử giữa các cơ quan liên quan.

Lợi ích của Cơ chế một cửa quốc gia

Đối với doanh nghiệp Thụy Điển, Cơ chế một cửa quốc gia giúp giảm thời gian và kinh phí gửi thông tin đến các cơ quan quản lý nhà nước. Bên cạnh đó, thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, doanh nghiệp sẽ trở nên dễ dàng tiếp cận thông tin hơn. Việc cải thiện trong quá trình gửi thông tin đem đến những lợi ích rất rõ ràng cho doanh nghiệp như giảm ách tắc, tăng độ chắc chắn và giảm rào cản thương mại.

Đối với cơ quan Chính phủ, Cơ chế một cửa quốc gia giúp giảm thời gian xử lý công việc hành chính. Bên cạnh đó, nguồn lực sẽ được sử dụng hiệu quả hơn nhờ tập trung nguồn lực vào những vị trí phức tạp và không thể vi tính hóa được. Nhờ Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ quan Hải quan và các cơ quan khác của Chính phủ có thể cải thiện hiệu quả hoạt động quản lý của mình, đồng thời cải thiện dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp.

Quá trình xây dựng Cơ chế một cửa quốc gia

Quá trình xây dựng và thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia được Thụy Điển thực hiện một cách tuần tự và có lộ trình, trong đó bắt đầu với việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, sau đó đến hàng hóa quá cảnh và cuối cùng là hàng hóa nhập khẩu. Việc thu thuế và phát triển hệ thống hỗ trợ như biểu thuế hải quan đã được đưa vào thực hiện phù hợp với yêu cầu triển khai và thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. Quá trình phát triển cấu phần đầu tiên của hệ thống Cơ chế một cửa quốc gia đối với hàng hóa xuất khẩu được bắt đầu thực hiện từ năm 1988 và đi hoạt động từ cuối năm 1989.

Để phục vụ cho việc vận hành hệ thống này, cán bộ Hải quan đã được đào tạo với thời gian từ 16 đến 32 giờ tùy theo vị trí làm việc của họ. Hải quan Thụy Điển đã áp dụng phương pháp "đào tạo các nhà đào tạo". Trước hết, họ tiến hành đào tạo tập trung các giáo viên và chuyên gia đầu ngành. Sau khi được đào tạo xong, các giáo viên này sẽ thực hiện đào tạo lại cho cán bộ nghiệp vụ của hải quan địa phương.

Những dịch vụ được thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Bên cạnh những dịch vụ thông thường về thủ tục hải quan, Cơ chế một cửa quốc gia Thụy Điển còn mang đến những dịch vụ sau:

- Cấp giấy phép nhập khẩu: Dịch vụ này được thực hiện nhờ kết nối giữa hệ thống của Hải quan với các cơ quan quản lý nhà nước về cấp phép nhập khẩu như: Nông nghiệp, Thương mại và Cơ quan quốc gia giám sát hàng hóa chiến lược.

- Thống kê ngoại thương: Thông tin thống kê được lấy từ thông tin tờ khai hải quan. Trên cơ sở đó, Cơ quan Hải quan gửi số liệu thống kê điện tử đến Tổng cục thống kê.

- Thu thuế VAT nhập khẩu (Thuế giá trị gia tăng): Các khoản thuế này được Cơ quan Hải quan thu, sau đó chuyển lại cho Tổng cục Thuế.

- Thuế Hải quan: Việc chuyển các khoản thuế hải quan được thực hiện một cách tự động giữa Cơ quan quản lý nợ quốc gia, Cơ quan Hải quan và Ủy ban Châu Âu.

- Vật nuôi: có thể được khai báo điện tử qua Internet tới Cơ quan Hải quan và theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp.

- Khai báo súng và vũ khí theo yêu cầu của Cảnh sát đối với những người săn bắn.

Cách thức vận hành Cơ chế một cửa quốc gia

Doanh nghiệp xuất nhập khẩu và đại lý hải quan là những đối tượng chủ yếu tham gia Cơ chế một cửa quốc gia. Cách thức hoạt động của Cơ chế một cửa quốc gia được thực hiện như sau:

Tờ khai hải quan điện tử được gửi đến hệ thống một cửa quốc gia. Sau đó thông tin liên quan đến bộ, ngành nào thì được chiết xuất gửi đến bộ, ngành đó để xử lý, ví dụ thông tin có tính chất thống kê thì được gửi cho Tổng cục thống kê hoặc doanh nghiệp muốn xin giấy phép thì yêu cầu đó sẽ được gửi đến cơ quan quản lý cấp phép liên quan.

Dữ liệu điện tử được gửi thông qua XML hoặc EDIFACT (tùy theo lựa chọn của doanh nghiệp). Thông thường những doanh nghiệp có nhiều tờ khai hải quan thường sử dụng EDIFACT. Tờ khai giấy cũng có thể được gửi và sau đó được cán bộ hải quan nhập vào hệ thống thông tin hải quan. Tất cả tờ khai (dù điện tử hay giấy) đều được lưu tại kho dữ liệu và sử dụng cho hoạt động kiểm tra sau thông quan.

Việc sử dụng và phát triển các dịch vụ

Trong thời kì đầu, việc phát triển hệ thống thông tin Hải quan và Cơ chế một cửa được lấy từ nguồn kinh phí của Chính phủ. Hiện nay, kinh phí phục vụ cho hoạt động Cơ chế một cửa quốc gia được lấy từ nguồn ngân sách và có phân bổ cho từng cơ quan quản lý tham gia vào Cơ chế một cửa quốc gia.

Các dịch vụ doanh nghiệp được hưởng qua Cơ chế một cửa được cung cấp miễn phí. Tuy nhiên, để có thể sử dụng các dịch vụ tiên tiến của Cơ chế một cửa quốc gia như nộp tờ khai hải quan điện tử qua EDIFACT, doanh nghiệp phải thực hiện đầu tư thêm.

Liên hệ và phối hợp

Tại cấp độ chiến lược và chiến thuật, Cơ quan Hải quan sẽ đề xuất các Ban hoạt động chung gồm có đại diện các nhóm doanh nghiệp và các cơ quan khác nhau. Tại cấp độ chiến thuật, hiện nay Thụy Điển đã thành lập Nhóm làm việc chung. Nhóm làm việc thứ nhất giải quyết các vấn đề về thủ tục hải quan. Nhóm làm việc thứ hai giải quyết các vấn đề về nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin và viễn thông. Nhờ sự hỗ trợ của hai nhóm làm việc này, doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ Cơ chế một cửa quốc gia có thể tham gia một cách tích cực vào Cơ chế một cửa quốc gia.

Để vận hành cơ chế một cửa quốc gia, doanh nghiệp cũng được tạo cơ hội tham gia vào khóa đào tạo do Hải quan phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước khác tổ chức.

Một số điều chỉnh về mặt pháp lý để thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Việc tham gia và thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia là hoàn toàn tự nguyện đối với doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục khai báo điện tử đối với hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh thì bắt buộc phải khai báo qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Để thực hiện được Cơ chế một cửa quốc gia, Thụy Điển đã thực hiện sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật hiện hành. Nội dung sửa đổi, bổ sung đó cho phép sử dụng chứng từ điện tử, chữ ký số, dán tem, v.v... Thẩm quyền chia sẻ thông tin giữa Cơ quan Hải quan và các cơ quan quản lý khác cũng được quy định trong nội dung sửa đổi, bổ sung của pháp luật.

Đối tượng tham gia và thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia sẽ được thông báo về thông tin mà Cơ quan Hải quan gửi cho các cơ quan quản lý khác. Nhờ việc làm minh bạch này, người gửi thông tin được đảm bảo rằng chỉ những thông tin cần thiết phục vụ cho những nhiệm vụ quản lý riêng biệt của từng cơ quan quản lý mới được chia sẻ. Khi thông tin được gửi đi, mỗi cơ quan quản lý sẽ chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đó theo quy định pháp luật bảo mật của Thụy Điển./.

Theo http://caicachhanhchinh.gov.vn

 
free pokerfree poker

Bản quyền thuộc Phòng Nội vụ huyện Hoài Nhơn và Văn phòng HĐND và UBND huyện